top of page
Sök

REGION VÄRMLAND: Tillsammans skapar vi förändring och utvecklingskraft

The Yes Way har talat med Ewa Lingwall, projektledare på Hållbar Utveckling och Anna Stålhammar Projektledare på Regional Tillväxt. De medverkade båda från Region Värmland i The Yes Ways utvecklingsprogram 2020-2021.


Beskriv vad som har hänt internt inom organisationen sedan medverkan i programmet på ett övergripande plan?


Vi började med och genomföra en behovsinventering och en kunskapshöjande workshop i Regions Värmlands företagsnära grupp. Gruppen består av ett 15 tal representanter som alla arbetar nära innovations- och företagsfrämjande aktörer i regionen .


Efter det så har vi tagit fram könsstatistik över näringslivet i Värmland i stort samt kartlagt fördelningen av företagsstödet som Region Värmland tillhandahåller.


Gruppen genomförde The Yes Ways utbildningsmodul om omedveten bias med hela avdelningen för regional utveckling och det var mycket positivt. Ett 40 tal personer deltog. Vi har arrangerat konferensen “Vinna eller försvinna” en konferens för att belysa dessa frågor kopplat till näringslivet i regionen. Det blev startskottet till fler konferenser som vi genomför i höst.


Vi har lyft fram arbetssätt, indikatorer, policys, metoder och mallar som testats, utvecklats och eller implementerats.


Vi har kollegialt utbyte med andra regioner för hållbarhetssäkring av medel. Vi har lyft exempel på direkt kvantitativa data, statistik och resultat inom områden som The Yes Way identifierat utveckling inom.


Beskriv om och i så fall hur ni har utvecklat ert erbjudande och nätverk.

Det är lite för tidigt att kunna beskriva något mer än de konferenser vi genomför just nu men vi har många idéer här, se till exempel på nästa konferens som arrangeras i Januari 2022.

Den här gången fokuserar vi på hur du och din organisation kan arbeta för att attrahera nyckelkompetens på en svårnavigerad arbetsmarknad.


Rätt kompetens i rätt tid är en förutsättning för att nå sina mål. Idag finns det stora utmaningar i att hitta nyckelpersoner som kan bidra till utveckling och tillväxt. Under dagen fokuserar vi på vikten av att erbjuda en jämställd, mångfaldig och inkluderande arbetsplats och går på djupet i varför det är en nyckelfaktor för att locka och behålla rätt kompetens.

Vi får lyssna till flera spännande föredragshållare med expertkunskaper och får ta del av erfarenheter från företag som lyckats stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att fokusera på jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen.


Lyft insikter som arbetet lett till som ni tar vidare i arbetet framåt.

Att statistik belyser viktiga frågor att arbeta vidare med. Fakta och statistik ger trovärdighet till att lyfta olika perspektiv och våga ta beslut i riktning för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering kopplat till hållbar utveckling.


Beskriv de utmaningar som ni har haft i och med arbetet och vad ni gjort för att möta dessa? Att vi avgränsat The Yes Way till företagsgruppen var en framgång och gjorde det möjligt att grotta ner sig i statistik kopplat till det regionala näringslivet och belysa dessa frågor tillsammans. Det är lätt att gå vilse och vilja för mycket. Hållbar utveckling är komplext och det är viktigt att kunna sätta siffror och språk på vad vi menar med det.


Tid är en faktor som spelar roll och vi kunde föra samtal och göra behovsinventeringen och analysera dess resultat eftersom vi hade en fungerande grupp.


Beskriv konkret hur ni ser att ert jämställdhets, mångfalds och inkluderingsarbete ska fortsätta utvecklas och verka i organisationen över tid.

Det är flera processer som samverkar för jämställdhet, mångfald, inkludering och hållbar utveckling. Samsynen börjar märkas och vi ökar vår kompetens på olika nivåer. Våra företagsstöd kommer hållbarhetssäkras under 2022 och så även våra projektmedel med hjälp av ett digitalt verktyg som heter “Hela Värmland” som även innehåller ett matchningsverktyg för att kopplat samman idéer och entreprenörer.


Hur ser planeringen ut framåt?

Vi kommer att införa jämställdhetscheckar kopplat till företagsstöden vilket är positivt och som stöds av politiken. Dessa blir sökbara fr.o.m. 2022. En kommunikationsplan ska tas fram för att öka förståelsen om hållbar utveckling, vilka krav som ställs på företag och aktörer i dessa frågor, handläggarstöd mm.


Vilka är ansvariga för fortsättning och fortlevnad och hur ser frekvensen ut på hur arbetet ska gå till?

Företagsstödsprocessen har gått vidare till chefsnivå och drivs nu aktivt av ledningen tillsammans med företagsnära gruppen och vår näringslivsstrateg. Regional utveckling och Avdelningen Hållbar utveckling planerar för utbildningar inom jämställdhet och flera verktyg kopplat till hållbar utveckling.


Slutligen, vad har arbetet inneburit för er?

Det har skapat engagemang och ökat kunskapsspridningen hos oss själva, våra kollegor och företagsnära aktörer.


-Nu har vi fått kraften och mod att driva dessa frågor både internt och externt. Tillsammans skapar vi förändring och utvecklingskraft


Under 2020-2021 har deltagare från ledningsgrupper hos LU Innovation, Venture Lab, LU Holding, Wargön Innovation, Region Värmland Företagsfabriken, HighFive och Uppsala Innovation Centre medverkat i The Yes Ways utvecklingsprogram. Programmet har varvats med individuell coaching, dialogträffar, utbildning och praktiska metoder och verktyg. För att veta mer om The Yes Ways program, utbildningar och metoder gå in på www.theyesway.se eller hör av er till hey@theyesway.se .

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page