top of page

VÅR VÄRDEGRUND

”Vi anser att makt, inflytande och resurser ska fördelas lika. Vi arbetar för att alla ska få tillgång till samma möjligheter oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsvariation, sexualitet eller bakgrund. Vi ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats och verksamhet där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas på lika villkor. Detta underlag ska gälla våra anställda och vår interna verksamhet, likväl som hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, bolag och partners. Vi ska aktivt verka för en jämn könsfördelning internt i organisationen och inom de bolag vi stöttar i vår verksamhet.”

bottom of page