top of page
Sök

EU ställer hårdare krav på mer jämställda bolagsstyrelser

För att bidra till att krossa glastaket har EU antagit nya regler som ska förbättra könsfördelningen bland chefer i börsnoterade företag. Detta betyder att senast i juli 2026 måste alla börsnoterade företag i samtliga EU:s 27 medlemsländer skapa bolagsstyrelser som är jämställda. De nya EU-reglerna måste implementeras genom nationell lagstiftning, vilket ska främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser i hela EU.


Trots bevis för att en jämn fördelning mellan kvinnor och män, och att det redan finns EU-lagstiftning som förbjuder könsdiskriminering, är kvinnorna fortfarande långt färre än männen i bolagsstyrelserna i EU. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män är särskilt påtaglig och oroande i den privata sektorn, i synnerhet i börsnoterade företag.

Ungefär 60% av alla nyutexaminerade från universiteten i EU är kvinnor. Trots detta är kvinnor starkt underrepresenterade i det ekonomiska beslutsfattandet, särskilt högst upp i företagen. Idag är 31,5% av styrelseledamöterna kvinnor, medan enbart 8%

av styrelseordföranden är kvinnor. (EIGE:s undersökning av de största börsnoterade företagen i EU, juni 2022.)


Fler kvinnor i bolagsstyrelserna, och därmed i det ekonomiska beslutsfattandet, väntas få positiva effekter på kvinnors sysselsättning i de berörda företagen och i hela ekonomin. EU konstaterar att det är viktigt att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden för att:

  • öka den ekonomiska tillväxten i Europa

  • förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft

  • hantera de demografiska utmaningarna i Europa

Direktivet antogs i oktober 2022, tio år efter att förslaget först lades fram. Med den nya lagstiftningen bör börsnoterade företag sträva efter att det underrepresenterade könet senast 2026 utgör minst 40% av alla icke-verkställande styrelseledamöter.

De av EU:s medlemsländer som redan har ett fungerande system på plats kan behålla det, förutsatt att det är lika effektivt som det föreslagna systemet (eller effektivare). Medlemsländerna kan också införa åtgärder som går längre än det föreslagna systemet. En gång om året måste företagen informera om fördelningen mellan kvinnor och män i sina styrelser samt om vilka åtgärder de vidtar för att uppnå målet. Medlemsländerna kommer årligen att offentliggöra en förteckning över de företag som har uppnått direktivets mål.


Det medlemsland som är behörigt att reglera det börsnoterade företaget är det land där företaget har sitt säte, inte landet där det börsnoterade företagets aktier handlas på en reglerad marknad. Tillämplig lagstiftning är lagstiftningen i det medlemsland där det börsnoterade företaget har sitt säte.

The Yes Way stöttar bolagsstyrelser i deras arbete mot mer jämställd representation mellan män och kvinnor. Våra program erbjuder metoder och material som på ett praktiskt och effektivt sätt bidrar till hållbara företag med starkare jämställdhet, mångfald och inkludering.

Vi ser särskilt stora möjligheter för företags- och innovationsfrämjare att påverka bolag och startups i ett tidigt skede av affärsutvecklingsprocessen. Styrelsen och teamet är avgörande faktorer för att bygga en hållbar och konkurrenskraftig organisation från början.

Vill du se mer av denna typen av omvärldsbevakning?

Signa upp dig på The Yes Ways nyhetsbrev!


Comments


bottom of page