top of page
Sök

Hur kan vi praktiskt bemöta kompetensbehovet i näringslivet?

Metod för att nyttja hög kompetens bättre och matcha med bristyrken i Sverige


Den 3 December bjuder The Yes Way in till digitalt webbinarie där du får ta del av verktyg och erfarenheter från MatchITs arbete om kompetensförsörjning och talangattraktion i näringslivet. Vi möter projektledare Durre Shewar Malik tillsammans med Verksamhetsledare Markus Danell från Wargön Innovation i ett öppet samtal som utforskar frågan och metoderna tillsammans.


Det råder en strukturell arbetskraftsbrist i Sverige pga. en åldrande befolkning samt en matchningsproblematik där arbetslivets efterfrågan på kompetens delvis skiljer sig från den kompetens som befolkningen besitter. Bristerna är störst inom teknik, vård och skola. Arbetslivets kompetensbehov är större än vad enbart den inrikes födda befolkningen kan tillgodose. Därför är talangattraktion och tillvaratagande av humankapital av stor vikt för Sveriges fortsatta tillväxt och utveckling. Investeringar i utbildning är investeringar i framtiden både för Sverige som nation och för den enskilda människan. Inom projektet MatchIT har en metod tagits fram och metoden kan implementeras och utvecklas vidare för att i större utsträckning tillgodose arbetsgivarnas kompetensbehov inom flera bristyrken.

Samtidigt som det råder stor brist på kompetens inom vissa yrken står ett stort antal personer utanför arbetsmarknaden. En stor andel utrikesfödda som har en tidigare akademisk utbildning har svårt att komma i kvalificerade arbeten som matchar deras tidigare erfarenheter. Endast ca 15 % av högutbildade flykting- och anhöriginvandrare (20-54 år) är i kvalificerat arbete efter tio år i Sverige. Detta kan jämföras med att 75 % av högutbildade (20-54 år) som är inrikes födda är kvalifikationsmatchade. Svensk utbildning samt utbildningens inriktning är de viktigaste faktorerna för att kvalifikationsmatchas2.

Bättre matchning mellan utbildning och bristyrken ökar produktiviteten i Sverige

Det finns idag få insatser som riktar sig till nyanlända akademiker och som erbjuder kortare intensivutbildningar på högskolenivå inom ett bristyrke i kombination med språkstudier, aktiviteter med potentiella arbetsgivare och praktik. Genom att utveckla metoder som kombinerar dessa insatser främjas individers etablering på arbetsmarknaden och samtidigt ökar förutsättningarna för arbetsgivare att växa och utvecklas. Detta leder i sin tur till vinster i samhället i form av ökad produktivitet, sysselsättning, skatteintäkter och bättre hälsa för fler.

Inom projektet MatchIT har en utvecklat en sådan metod.

Det är flera arbetssätt, processer och huvudfaktorer som tillsammans gör MatchIT unikt jämfört med andra kompetenshöjande insatser som vi tittar närmre på under The Yes Way Talks den 3 dec.

MatchIt har valt att tillämpa metoden inom området IKT, informations- och kommunikationsteknologi, men lärdomarna är så pass generella att metoden kan implementeras och utvecklas vidare inom andra yrkesområden.Projektet har genomfört fyra omgångar av MatchIT med totalt 100 deltagare. Två utbildningar har levererats av Lunds universitet och två av Blekinge Tekniska Högskola.

Den omgång i MatchIT som hitintills gett bäst resultat är MatchIT1 i Skåne som resulterade i att 50 % av deltagarna kom i relevant och kvalificerat arbete (uppföljning sex månader efter avslutad insats). Detta efter en insats som var åtta månader vilket i jämförelse med 15 % i relevant arbete efter 10 år får anses som ett gott utfall.


Hur kan vi lära av MatchIts erfarenheter och resultat och implementera metoden vidare?


Den 3 december Bjuder The Yes Way in projektledare Durre Shewar Malik från MatchIt och Verksamhetsledare Markus Danell från Wargön Innovation för i ett öppet samtal i form av ett digitalt webinarium. Vill du delta, bidra med egna tankar, inspireras och veta mer om metoden? Anmäl dig här : https://the-yes-way-talks.confetti.events/.


MatchIT finansieras av Europeiska Socialfonden och medfinansieras av Region Skåne samt Arbetsförmedlingen. Region Skåne är projektägare och driver projektet tillsammans med Lunds universitet, Ideon Science Park, Blekinge Tekniska Högskola, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page