top of page
Sök

Från jämställdhet och inkludering i The Yes Way till samhällsnytta i The Joint WayErfarenheterna från The Yes Ways arbete för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande visar att vi behöver bli bättre på att attrahera och stötta de innovatörer och entreprenörer som vill vara med och skapa en hållbar framtid, i ekonomisk, social och miljömässig bemärkelse. Det handlar om att stötta lösningar som bidrar till att möta aktuella samhällsutmaningar och uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För att lyckas med det behöver vi bredda bilden av vem som är framtidens innovatör och entreprenör. Vi behöver även bredda bilden av hur framtidens varor, tjänster och andra lösningar ser ut och vilka värden de skapar för individer och samhälle. Traditionellt har innovation och entreprenörskap främst förknippats med förnyelse inom teknik, industri och ekonomi, vilket lett till en alltför snäv bild av vilka lösningar som behövs för att skapa en hållbar framtid. Det har även lett till att män och mansdominerade branscher prioriterats i innovationsfrämjande verksamheter. För att forma framtidens hållbara lösningar behöver vi stötta en större mångfald av innovatörer, vad gäller kön, ursprung, drivkrafter och annat. Vi behöver även stötta ett bredare spektrum av innovationer och verksamheter, som bidrar med nya tekniska, sociala och organisatoriska lösningar.

Viljan att bidra till en hållbar och inkluderande framtid delas av många innovationsfrämjare i Sverige. Denna vilja upplevs dock vara svår att omsätta i handling, i brist på konkreta verktyg och förebilder. Därför har projektet The Yes Way gått i bräschen för att utveckla och testa praktiska insatser för jämställt och inkludernade innovationsfrämjande i samarbete mellan innovationsfrämjare i olika delar av landet. Lärdomarna från The Yes Way visade att det är avgörande att stötta både män och kvinnor med olika ursprung och andra förutsättningar, för att kunna skapa en hållbar framtid. Samtidigt gav det upphov till insikten att det inte är tillräckligt i sig, utan att det även behövs en förbättrad stöttning av innovationer med sociala och samhällsnyttiga syften. Därför växte ett nytt projekt fram ur erfarenheterna från The Yes Way, med det matchande namnet The Joint Way.

The Joint Way syftar till att öka innovationsfrämjares förmåga att identifiera, bemöta och stötta sociala innovatörer. Behovet av detta grundar sig dels i ökade krav och förväntningar på att innovationsfrämjarna ska bidra till att möta samhällsutmaningar och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det grundar sig även i insikterna från The Yes Way om behovet av att uppmärksamma och adressera underrepresentationen av vissa grupper av innovatörer och entreprenörer i innovationsfrämjarnas verksamheter. I The Joint Way har de deltagande innovationsfrämjarna tagit del av kunskapshöjande insatser om social innovation, individuell coaching och gemensamma erfarenhetsutbyten. De har även identifierat, utvecklat och testat olika verktyg för att stötta sociala innovatörer. De testade verktygen har samlats i en gemensam verktygslåda för att stötta sociala innovatörer, som är fritt tillgänglig via The Joint Ways webbplats: www.thejointway.se. Här hittar du både verktyg, övningar och rapporten "Stöttning av sociala innovatörer" har skrivits av Malin Lindberg och tar avstamp i erfarenheterna i The Joint Way.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page